என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

மிச்சம், எச்சம், உச்சம்

>> Tuesday, November 9, 2010

உணர்ச்சியின் உச்சம் புனிதம். புனிதத்தின் எச்சம் மிச்சம். மிச்சம் = நான்

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP