என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

சாதனை - வேதனை

>> Tuesday, December 14, 2010

வாழ்க்கையில் சாதனை படைத்து விட்டேன்
என்பதை விட
யாரயும் வேதனை படுத்தவில்லை
என்பது தான் மிக பெரிய சாதனை

Read more...

Women are women, men are men

>> Sunday, November 21, 2010

"We will have a more beautiful world if all women are allowed to grow their talents, their genius.
It is not a
question at all…
nobody is higher,
nobody is lower.
Women are women,

men are men;
they have differences,
but differences don’t make anybody
higher or lower.
Their differences create their attraction."

- OSHO

Read more...

Responsibility

>> Monday, November 15, 2010

Stand Up, be Bold, be Strong. Take the whole responsibility on your own shoulder. But….Don’t missed your inner peace. The inner peace will give more results for your responsibilities.

Read more...

Consciousness is the only reality

Existence or Consciousness is the only reality. Consciousness plus waking we call waking. Consciousness plus sleep we call sleep. Consciousness plus dream, we call dream. Consciousness is the screen on which all the pictures come and go. The screen is real, the pictures are mere shadows on it.

Read more...

Children can laugh - Adults???

>> Tuesday, November 9, 2010

No commitments
No Demands.... For Children...So they can laugh...


No adjustments
No tolerance
No sacrifice......For Adults...
So they Can’t laugh ........

We are overloading our heads in the name of duty...


‎"Children smile 400 times a day on average ... adults 15 times.

Children laugh 150 times a day ... adults 6 times per day.

Children play between 4-6 hours a day ... adults only 20 minutes a day."

Read more...

மிச்சம், எச்சம், உச்சம்

உணர்ச்சியின் உச்சம் புனிதம். புனிதத்தின் எச்சம் மிச்சம். மிச்சம் = நான்

Read more...

குரான் வாக்கியம் :

குரான் வாக்கியம் : "உங்களைப் பல பிரிவுகளாக்கி உங்களுக்குள் சிலர் சிலருடன் யுத்தம் புரியும்படி செய்யவும் அவன் சக்தியுடையவனாக இருக்கிறான்." (6-65)

Read more...

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP