என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

சாதனை - வேதனை

>> Tuesday, December 14, 2010

வாழ்க்கையில் சாதனை படைத்து விட்டேன்
என்பதை விட
யாரயும் வேதனை படுத்தவில்லை
என்பது தான் மிக பெரிய சாதனை

Read more...

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP