என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

நான்

>> Wednesday, September 22, 2010

'இறைவனுக்கு நான் ஒரு பெரிய கோயில் கட்டினேன்'

என்னும் போது அங்கே

'நான்' என்பதே பிரம்மாண்டமாக நிற்கிறது.

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP