என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

Children can laugh - Adults???

>> Tuesday, November 9, 2010

No commitments
No Demands.... For Children...So they can laugh...


No adjustments
No tolerance
No sacrifice......For Adults...
So they Can’t laugh ........

We are overloading our heads in the name of duty...


‎"Children smile 400 times a day on average ... adults 15 times.

Children laugh 150 times a day ... adults 6 times per day.

Children play between 4-6 hours a day ... adults only 20 minutes a day."

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP