என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

Women are women, men are men

>> Sunday, November 21, 2010

"We will have a more beautiful world if all women are allowed to grow their talents, their genius.
It is not a
question at all…
nobody is higher,
nobody is lower.
Women are women,

men are men;
they have differences,
but differences don’t make anybody
higher or lower.
Their differences create their attraction."

- OSHO

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP