என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

என் உயிர் உள்ள வரை....

>> Monday, February 15, 2010

என் உயிர் உள்ள வரை....
எனக்கு நீ துணையாக வருவாய் என்று...
என் உயிரை... உனக்காக
கண்களில் கண்னிருடன்......

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP