என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

ஏ பெண்ணை !

>> Monday, February 15, 2010

ஏ பெண்ணை !
என் இதயத்தில் இடம் உனக்கு என்றேன்...
ஏறி மிதிக்க அல்ல!
என் இதயமும் உன் இதயமும் ஒட்டி உறவாட .........

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP