என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

Best Sentences use for life

>> Friday, October 15, 2010

"A proper spiritual approach for changing the behavior of man and establishing World Peace is Karma Yoga"


"The three main ways in which man wastes his energy are Greed, Anger and Worry.
Man's needs and achievements must be compatible to and in accordance with the purpose of his birth"


"An integrated practice of reorganising and restructuring the body and the mind for a newly planned life is kundalini yoga"


"Whatever an action may be, there is a result. And for every result there is an action or cause. This is the cause and effect system which never fails. To live in harmony, do not command, do not comment, and do not demand"

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP