என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

We celebrate everything

>> Friday, October 15, 2010

We celebrate everything.Celebration is our way to receive all the gifts from God. Life is his gift,death is his gift;the body is his gift,the soul is his gift.We celebrate everything. We love the body,we love the soul.We are materialist spiritualists.Nothing like this has ever happened in the world.This is a new experiment,a new beginning,& it has a great future."

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP