என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

Life Cycle

>> Monday, October 25, 2010

We all have return tickets when we are born. We don’t know the date of journey. Yesterday is cancelled Check. Tomorrow is promissory note. Today is ready cash. So do the best each and every moment….

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP