என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

யார் தங்களை அடித்தவன்

>> Saturday, October 9, 2010

"பகவானே,
இவர்களுள் யார் தங்களை அடித்தவன்; காட்டுங்கள்!"
என்று அவர்கள் வேண்டினர்.
"நான் யாரை(முன் ஜன்மத்தில்) அடித்தேனோ
அவன் தான் என்னை அடித்தான்!
அவனை நீர் கண்டுபிடியும்!! "

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP