என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்ககூடதா??

>> Sunday, October 24, 2010

கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்கவேண்டாம் என்று வேறு எழுதி வைத்துக் கொண்டு பயமுறுத்துகின்றான். கோயில் இல்லாத ஊரில் அறிவு வளர்ச்சி ஏற்படும். அங்கு - மூடநம்பிக்கைகள் இருக்காது. எனவே நம்மை மடையனாக்க வேண்டும் என்பது அவர்களின் குறிக்கோள். அதனால் இப்படிக் கோயில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டார்கள்.

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP