என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

மரணம் எப்படி நிகழும் ?

>> Thursday, October 7, 2010

மரணம் எப்படி நிகழும்?
உடலில் தினமும் ஆயிரகனக்கான செல்கள் சாகின்றன, புதிய செல்கள் பிறக்கின்றன. செல்கள் பிறக்கின்ற என்ணிக்கை குறைந்து சாகின்ற என்ணிக்கையை அதிகம் ஆகும் போது மரணம் நிகழும். மரணம் என்பது உடலில் இயக்க ஆற்றல் நின்றுபோதல் ஆகும்.

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP