என்னை பத்தி சொல்ல ஒனுமில்ல

நித்தம் தின்று குடித்து வாழும் ஒரு சக உயிர் இனம், நான் என்பதை அறுத்து விட்டு - எனது என்ற உணர்வு இல்லாமல் சக உயிர்னமாக வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வு மட்டும்

Money-oriented Life

>> Sunday, October 24, 2010

"One of the greatest problems that money creates is that you never know whether you are loved or your money is loved, whether you are desirable or your money is desirable. Our whole attitude about life is money-oriented. And money is one of the most uncreative things one can become interested in."- OSHO

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP